Házirend

Bevezetés

Az intézmény adatai

Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Árpád Deutsche Nationalitätengrundschule
1222 Budapest, Árpád u. 2.
+36 14820054

www.arpadschule.hu
arpadschule@arpad.delbudaitk.hu

Fenntartó és működtető

Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Hatálybalépés

Jelen házirend a nevelőtestület és a tanulók közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, az intézményi tanács, (diákönkormányzat és iskolaszék hiányában) a szülői szervezet egyetértésével, a nevelőtestület elfogadó határozatával készült el 2019. március 29. napján Budapesten.
Hatályos: 2019. április 1-től.

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és
dokumentumok

Törvények:

 • A 2013.évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és módosításai
 • A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 • A 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
 • Az 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról – még hatályban lévő rendelkezései
 • A 2001. évi XXXVII. tv. a tankönyvpiac rendjéről
 • Az 1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről

Kormányrendeletek:

 • A 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • A 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
 • A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Miniszteri rendeletek:

 • A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • A 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 31.) EMMI rendelet
 • A 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
 • A 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének irányelve kiadásáról

Az iskola törvényes működését meghatározó egyéb dokumentumok:

 • Pedagógiai program
 • SZMSZ
 • Közalkalmazotti Szabályzat
 • A 2/2013.(1.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
 • kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 1/2013.(I.02.) KLIKE utasítás
 • módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

A házirend az iskola egyéb dokumentumaival együtt (pedagógiai program, SZMSZ) az iskola honlapján elektronikus formában megtekinthető, és nyomtatott formában a titkárságon olvasható. Kérésre az intézményvezető felvilágosítást adhat.

A tanuló kötelességei

 • A tanuló kötelessége, hogy legjobb tudása szerint a tanulmányi kötelezettségeinek eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse.
 • A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben foglaltak szerint igazolja.
 • A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen. A dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a dolgozatok alatt meg nem engedett segédeszközt használ, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékeli.
 • A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a létesítményre vonatkozó külön szabályokat betartsa.
 • A tanuló kötelessége, hogy életkorához, fejlettségéhez és iskolai elfoglaltságaihoz képest védje a személyi és a közösségi tulajdont, közreműködik saját környezetének és az általa használt eszközöknek a rendben tartásában, a tanórák előkészítésében, lezárásában.
 • A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetőinek, tanárainak az iskola minden alkalmazottjának, valamint tanulótársainak az emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
 • A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentse a hozzá legközelebb munkáját végző dolgozónak, ha balesetet észlel. Az iskola a balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel.
 • A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat.
 • A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon.
 • A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezéseiben okozott károkat megtérítse. A kártérítés módjáról jogszabályok rendelkeznek.
 • A tanuló kötelessége, hogy a tanórákra szükséges felszerelést (pl. testnevelés felszerelés, stb.) magával hozza az iskolába.
 • A tanuló kötelessége, hogy segítse az iskola feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését.
 • A tanuló kötelessége, hogy az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, az alkalomhoz, az időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg. Kihívó, hiányos öltözék nem megengedett, piercing, smink és műköröm viselése, lakkozott köröm nem egyeztethető össze az iskolai kötelezettségek teljesítésével, használatuk kerülendő.
 • A tanuló kötelessége, hogy az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában jelenjen meg.

A tanuló jogai

 • A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.
 • A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi és szellemi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha a tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat az osztályfőnökéhez, az intézményvezetőhöz, illetve írásban panaszt tehet intézményvezetőnél, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását.
 • A tanuló joga, hogy választó legyen a diákérdekeket képviselő szervezetekben, amennyiben azok működnek az intézményben.
 • A tanulót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése, véleménye, kifejtett nézete miatt. Ha a tanuló úgy érzi, hogy e jogában megsértették, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez és az intézményvezetőhöz, és a törvényben foglaltak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását.
 • A tanulónak joga, egyben kötelessége a tanórán részt venni, tanóráról nem küldhető ki, tanórai viselkedése nem gátolhatja társai tanulmányi előmenetelét.
 • Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, kérheti a kár megtérítését. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta, vagy ha a kárt az iskola működési körén kívül eső ok idézte elő, valamint ha olyan dologban keletkezett kár, amelynek behozatalát jelen házirend megtiltotta, de a tanuló mégis behozta azt. A kárigényt írásban kell benyújtani az iskola titkárságán.
 • A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetést ne alkalmazzanak, azaz mások viselkedése, magatartása miatt őt hátrány ne érje.
 • A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon (korrepetálás, szakkör…stb.)
 • A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális életében, iskolai tanulmányi versenyeken, pályázatokon, melyeknek időpontját a tanév programterve tartalmazza.
 • A tanulónak joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát, ha azokat törvénysértő módon, vagy nem iskolai pedagógiai programban megfogalmazott szempontok szerint állapították meg.
 • A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola könyvtárát, az iskola sportfelszereléseit, létesítményeit térítésmentesen.
 • A tanulónak joga, hogy szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban részesüljön.
 • A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön.
 • A tanulónak joga, hogy etika vagy hit-és erkölcstanoktatásban részesüljön, melyet az iskola tanórai foglalkozás keretében biztosít.
 • A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A szűrővizsgálatokon való részvétel kötelező.
 • A tanulónak joga, hogy hozzájusson a továbbtanuláshoz és jogai gyakorlásához szükséges információkhoz.
 • A tanulónak joga, hogy – amennyiben az iskolában működik – részt vegyen a diákönkormányzat munkájában.
 • A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja.
 • A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozatok idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb megismerje.
 • Lehetőleg ugyanabban az osztályban egy napon ne kerüljön sor több (végső esetben kettőnél több) témazáró dolgozat íratására.
 • A tanulónak joga, hogy írásbeli munkáinak érdemjegyeit legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve dolgozatait megnézhesse.
 • A tanulónak joga, hogy – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Az ilyen típusú kérelmét a tanulónak írásban a tanév, illetve a félév vége előtt legalább 30 nappal korábban kell benyújtania az intézményvezetőhöz, aki továbbítja kérelmét az illetékes szervhez.
 • A tanulónak joga, hogy nemzeti és etnikai hovatartozásának megfelelő oktatásban részesüljön.
 • A tanulónak joga a hatályos jogszabályok alapján az ingyenes tankönyvellátás igénybevétele.

Az iskola munkarendje, a tanórai foglalkozások rendje

Az iskolába leghamarabb reggel 7.00 órára lehet, de legkésőbb 7.45-re kell beérkezni.

A tanulók 7.30-ig a portán gyülekeznek, 7.30-tól bemehetnek a tantermekbe. 7.30-tól két fő pedagógus felügyel a beérkező tanulókra. 7.55-től – figyelmeztető csengetésre – minden első óráját tartó tanár az adott tanteremben tartózkodik, az adott osztállyal és a tanóra előkészítésével foglalkozik.

A tanítás 8.00 órakor kezdődik.

Az első tanítási órát reggel 8 óra előtt az iskolai szülői szervezet véleményének kikérésével legfeljebb 45 perccel korábban is meg lehet kezdeni.

Az első tanóra után tízórai szünetet tartunk, mindenki a tanteremben a magával hozott tízórait fogyasztja, vagy az ebédlőben reggelizik, aki arra befizetett.

Egy/két udvari szünet van mindenkinek (az időjárástól és az évszaktól függően), amely 9.45-10.00 és 10.45-11.00 óráig tart. A testnevelés órára készülő, vagy onnan érkező tanulók az
átöltözés miatt nem mennek ki az udvari szünetben. Az udvari szünetekben csak az alsó
udvaron lehet tartózkodni.

A nevelő-oktató munka zavartalansága érdekében a szülők leghamarabb a 6. tanóra után, 13.35-től vihetik el gyermekeiket az iskolából akkor is, ha csak 5 órájuk van. A portán délután 13.35-től két tanuló tart ügyeletet, ők hívják le azokat a tanulókat, akikért a szülők jöttek. Ha a szülő mindig ugyanabban az időpontban érkezik gyermekéért, a pedagógus leküldheti őt a portára az 5. óra után is. Ezt előre írásban kell jelezni. Szülő az emeletre, a tantermekbe és az udvarra nem mehet. Az iskolai munka zavartalansága érdekében a napköziből 14.00-15.30 között nem lehet elvinni a tanulókat. Ez alól kivételt képeznek az iskola épületében szervezett tanórán kívüli foglalkozások, zeneórák, gyógy-testnevelés, logopédia… stb.

Az ebédlőben csak étkezések idején és csak a befizetett étkezők tartózkodhatnak. A reggelit az első szünetben, az ebédet az órarend szerint kialakított ebédeltetési rendnek megfelelő időpontokban – 11.45-14.00 között – fogyaszthatják el a tanulók. Az ebédlőben a kulturált étkezés szabályait be kell tartani, hangoskodni nem szabad.

A napközi 16.30 óráig tart, utána 17.00-ig összevont ügyeletet biztosítunk.

Általános szabályok

Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvételt is jelenti.

A tanítási órák eredményességét a tanulók fegyelmezett magatartásukkal kötelesek elősegíteni. Minden tanulónak szem előtt kell tartania, hogy társaiknak is joguk van a tanítási órán, a foglalkozásokon nyugodt körülmények között tanulni, felkészülni, a tanulók egymást nem zavarhatják.
Minden tanulónak ügyelnie kell a rendre, a tantermek, folyosók, a mosdók tisztaságára, kulturált, rendeltetésszerű használatára. A szándékos károkozást meg kell téríteni.

Az iskola minden szaktantermében, a tornateremben, és az udvaron csak pedagógus felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók. Az utolsó óra, illetve az ebéd után a nem napközis tanulók hazamennek. Azok a nem napközis tanulók, akik egy későbbi időpontban valamilyen szakkörön, különórán, sportfoglalkozáson vesznek részt az iskolában, a várakozási időben csak a megfelelő napközis csoportban, vagy a könyvtárban tartózkodhatnak.
Pedagógus tanulót a tanóráról nem küldhet ki sem fegyelmezetlenség miatt, sem egyéb okokból (pl. papírért…).
A tornaterembe csak tornacipőben és tanári felügyelet mellett lehet bemenni és bent tartózkodni.
Az iskolai rendezvényeken elvárt, hogy mindenki a viselkedésével, magtartásával segítse annak fegyelmezett, méltó lebonyolítását, sikerét, eredményességét.
Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, egyéb ékszer viselése testnevelés órákon, vagy más olyan tevékenység során, ahol a szaktanár azt indokoltnak látja. Az iskolában a tanuláshoz alkalmas, kényelmes, az épület állandó hűvös jellegéhez alkalmazkodó, réteges öltözékben javasolt megjelenni. Kihívó, hiányos öltözék, hivalkodó smink és körömlakk kerülendő, a tanár adott esetben szóvá teheti, megtilthatja viselését, használatát.

Az iskolába csak a tanulmányok folytatásával összefüggésbe hozható felszerelések hozhatók be. Az intézménybe behozott értékekért, elektronikai felszerelésekért, mobiltelefonokért, okostelefonokért, okosórákért, kerékpárokért, rollerekért és egyéb közlekedési eszközökért az iskola nem vállal felelősséget. A kerékpárokat, rollereket, stb-t az iskola udvarán kialakított kerékpártárolóban kell a tanuló saját biztonsági eszközeivel lezárva elhelyezni. Sem éjszakára, sem hétvégére, szünetekre nem maradhat közlekedési eszköz az udvari tárolóban. Az okostelefonokat, tableteket az iskolába érkezés után azonnal ki kell kapcsolni, és le kell adni a titkárságra. Ezeket az eszközöket csak az iskolából való távozás előtt veheti ismét magához a tanuló, és az iskolából való távozás után kapcsolhatja vissza. Használata a tanítás folyamán tilos, a tanár elveszi, ha észreveszi, és csak a szülőnek adhatja vissza.

Személyiségi jogok és adatvédelmi okok miatt szigorúan tilos az iskolai eseményekről, tanórákról, tanulótársakról, pedagógusokról engedély nélkül bármilyen felvételt készíteni és azokat közzétenni.

Az iskola területét csak előzetes írásbeli szülői kérésre és az osztályfőnök engedélyével hagyhatja el a tanuló napközben. Ha az osztályfőnök nem elérhető, akkor az iskolavezetés adhat erre indokolt esetben engedélyt.

Az iskola minden tanulója rendelkezik tanulóbiztosítással, baleset esetén a biztosítással kapcsolatosan az iskola titkárságán és a honlapon kapnak a szülők részletes útbaigazítást.

A szülő elektronikus naplón keresztül kap értesítést gyermeke előmeneteléről, és ezen keresztül küldhet üzenetet a szülő és az iskola szükség esetén. A szülő közérdekű információkat az általa megadott személyes email-címére is kaphat. Közérdekű információkat az iskola a honlapjára is feltesz, ilyen pl.: térítési díj befizetés időpontja, évnyitó, évzáró, szülői értekezlet…stb. Évente két alkalommal tartanak a pedagógusok fogadóórát és szülői értekezletet, ennek időpontját az iskola egy héttel korábban az iskola honlapján és hirdetőtábláin közzé teszi.

A tanulók a kabátokat, a tornazsákokat a tantermekben vagy a terem előtt lévő fogasokon helyezhetik el. A tanuló a saját személyes holmiját mindig maga mellett tartja, padját tanítás után minden nap kiüríti, a szemetet kidobja. A folyosókon őrizetlenül hagyott felszerelésekért, ruházatért az iskola nem vállal felelősséget.
Amennyiben a tanuló nem érzi jól magát, a szülő értesítése a titkárságról, az iskola telefonjáról történik.
Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani. Tilos az iskolában rágógumit, drogot és szeszesitalt fogyasztani, valamint dohányozni.

Az iskola területén mindennemű szerencse- és hazárdjáték szervezése és lebonyolítása tilos. Az iskola területén talált tárgyakat az iskola portáján kell leadni, ahol azokat legfeljebb 30 napig őrizzük, majd karitatív szervezetnek felajánljuk.

Bármilyen szokatlan, rendkívüli esemény észlelésekor haladéktalanul szólni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.
A tanév első tanítási napján a tanulók balesetvédelmi-, tűzvédelmi és munkavédelmi oktatásban részesülnek, melyek szabályait minden tanuló köteles betartani.
Az épületben úgy kell viselkedni és közlekedni, hogy senki ne veszélyeztesse se a saját, se mások testi épségét. Célszerű a folyosókon, a lépcsőkön mindig a jobb oldalon közlekedni, hogy az ellenkező irányból jövőknek is legyen helyük. Rohangálni tilos és balesetveszélyes!

Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot sem az iskolába, sem az iskola által szervezett iskolán kívüli tevékenységre nem szabad hozni.

Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat, kést, bicskát nem tarthatnak maguknál a tanulók. Az udvaron homokot szórni, kavicsot, köveket dobálni, az iskola ablakából bármit kidobni tilos. A szemetet az épület minden részében – így az udvaron is – elhelyezett szemétgyűjtőkbe kell dobni. Szelektív hulladékgyűjtésre is van lehetőség az udvaron.
Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályokról a testnevelés, a technika és a kémiaórákon kapnak tájékoztatást a tanulók.

Az ünnepi viselet

Ünnepségeken kötelező az ünnepi viselet:

 • Lányoknak sötét szoknya vagy sötét nadrág, fehér hagyományos galléros blúz, iskolai nyakkendő, sötét, alkalmi jellegű cipő.
 • Fiúknak sötét nadrág, fehér ing, iskolai nyakkendő, sötét színű, alkalmi jellegű cipő.
 • Az ünnepi öltözékhez ünneplő jellegű cipőt illik felvenni.
 • Farmernadrág, edzőcipő nem minősül ünnepi viseletnek!

Az iskolai étkezések rendje

Az ebédlőben csak étkezések idején lehet tartózkodni. Alsó tagozatos tanulók csak tanári felügyelettel, felső tagozatos tanulók tanári felügyelet nélkül is étkezhetnek.

A reggelit 8.45-9.00 között, az ebédet külön – az órarendhez igazodó – beosztás szerint 11.45-14.00 között lehet elfogyasztani. Az ebédlőben mindenki köteles kulturáltan viselkedni és étkezni.

A reggelit az ebédlőben kell elfogyasztani, onnan ételt kihozni tilos! Aki nincs befizetve reggelire, a tanteremben fogyasztja el a magával hozott tízórait.

Az uzsonnát 15 órakor vihetik fel a tanulók a napközibe, és ott kulturált körülmények között, a tanulási idő befejezése után együtt fogyasztják el a tanulók. A különórán tartózkodó tanulók uzsonnáját nekik félre kell tenni, és ők a foglalkozás után fogyasztják el azt.

A tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok

A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt.

Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg, gondoskodik a többi tanulótól való elkülönítéséről, és a lehető leghamarabb értesíti a tanuló szüleit.

Azt, hogy a tanuló ismét egészséges és látogathatja az iskolát, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.

Kisebb betegség, rosszullét esetén a szülő évente öt napot igazolhat, ennél hosszabb távollétet orvosi igazolás ellenében lehet igazoltnak tekinteni. A tanulóknak az igazolást, a hiányzást követő első munkanapon be kell mutatniuk az osztályfőnöknek.

Ezen kívül egy tanévben szülői kikérővel történő további távollét legfeljebb öt tanítási napra engedélyezhető, amennyiben a tanuló tanulmányi eredménye azt lehetővé teszi. A tanulmányi eredmények romlása a távollét engedélyezésének megtagadását vonhatja maga után. A kikérőt papíron vagy elektronikus úton a szülő egy héttel a távollét előtt köteles az intézményvezető részére írásban benyújtani, és szükség esetén az étkezést lemondani a titkárságon. A távollét idején vett tananyagot a tanuló köteles pótolni.

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor. Ha az értesítés eredménytelen maradt, és a tanuló ismét igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az intézményvezető értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően az iskola intézkedési tervet készít a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével kapcsolatos feladatokról.

Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanévben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, és a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének értesítésében. Tanköteles tanuló esetén szabálysértési tényállásnak minősül, ha egy tanévben 30 órát igazolatlanul mulaszt a tanuló.

Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az intézményvezető haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.

A tanuló mulasztását, betegségét a hiányzás első napján telefonon jelezni kell az iskola titkárságán, ezzel egy időben a szülő köteles gondoskodni az étkezés lemondásáról a hiányzás várható időtartamára. Amennyiben a szülő a gyermeke hiányzásának első napján 9 óráig nem jelentkezik, az iskola a következő két nap étkezését automatikusan lemondja.

A tanuló által vállalt vagy a tanuló számára előírt tanórán kívüli foglalkozásokról, valamint a gyógy-testnevelésről való mulasztást szintén a fentiek szerint kell bejelenteni és igazolni.

Az a tanuló, akinek igazolt és igazolatlan hiányzása eléri és meghaladja a 250 órát, nem osztályozható, évfolyamot ismételni köteles. A nevelőtestület – mérlegelve az összes körülményt – ennek ellenére dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi a tovább haladást, illetve szükség esetén az osztályozó vizsga letételét.

Ha az egyes tantárgyak óraszámából a tanuló hiányzása meghaladja az adott tantárgy éves óraszámának 30 %-át, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az adott tantárgyból a tanuló osztályozó vizsgát tegyen.

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.

A hetes kötelességei

 • A hetesek kiválasztása az osztályon belül megállapodás vagy hagyományok útján történik.
 • Megbízatása hétfőn reggel kezdődik, és pénteken tanítás után ér véget.
 • Az első tanóra előtt összeszedi a mobiltelefonokat, tableteket, és a figyelmeztető csengő elhangzása után kosárban leviszi a titkárságra, majd az utolsó tanítási óra után visszaviszi a tanterembe, onnan mindenki magához veheti a készülékeket.
 • Rendet tart/tartat társaival a teremben.
 • Gondoskodik a táblák, a padok és a terem tisztaságáról, rendjéről, krétáról.
 • Jelenti az óra elején az osztály létszámát és a hiányzók személyét.
 • Ha becsengetést követően 5 perc múlva nem érkezik meg a szaktanár a tanterembe, a hetes köteles azt a tanáriban vagy a titkárságon jelenteni.

Tanórán kívüli foglalkozások

A tanulók a kötelező tanórai foglalkozásokon kívül gyógy-testnevelésfoglalkozásokon, napközis ellátásban vehetnek részt, látogathatják a szakköröket, zenei előképzőt, szolfézs és hangszeres oktatásban, stb. részesülhetnek.

A foglalkozásokra szeptember elején kell jelentkezni, és a tanév végéig kötelező azokon részt venni.

Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket lehet szervezni. Ezeket legkésőbb 20 óráig be kell fejezni. A szükséges terem-, felszerelésigényt a rendezvény előtt két nappal az iskola titkárságán vagy az osztályfőnököknek jelezni kell.

A tanuló véleménynyilvánításának rendje

Ha a tanulókat jogaik gyakorlásában sérelem éri, elsősorban az osztályfőnökükhöz fordulhatnak, ha ez nem vezet eredményre, akkor az intézményvezető helyetteshez, illetve az intézményvezetőhöz.

Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben a tanulók megfelelő hangnemben és módon véleményt nyilváníthatnak osztályfőnöki órán, illetve az intézmény vezetése és nevelőtestülete felé.

A tanuló tanulmányairól, személyét érintő kérdésekről bármikor felvilágosítást kaphat osztályfőnökétől és szaktanáraitól.

Diákönkormányzat iskolánkban nem működik, de létrehozására igény szerint lehetőség van. A diákönkormányzat működtetését az iskola felső tagozatos osztályainak egy-egy képviselője kezdeményezheti az iskola vezetésénél, létrehozásának módját, működését, feladatait, jogkörét a hatályos jogszabályok tartalmazzák.

A szülők tájékoztatásának, véleménynyilvánításának rendje

Az iskola e-KRÉTA elektronikus naplót működtet, amelyen keresztül a szülő értesül gyermeke tanulmányi eredményeiről, a főbb iskolai eseményekről, és a szülői ház valamint az intézmény közötti kapcsolattartás megoldható.

Az iskola honlapján a szülők, érdeklődők friss információkat találnak az intézmény mindennapi nevelő-oktató munkáját érintő eseményekről. Az intézmény a szülők által megadott saját email címeikre is kapnak közérdekű értesítéseket, tájékoztatást. Sürgős esetben az iskola telefonon is értesíti a szülőt.

Az iskolában iskolaszék hiányában szülői szervezet (közösség) működik, amely figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a német nemzetiségi oktatást. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet. A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját, azaz az osztályokat érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetésétől, képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. Jogszabályban meghatározott esetekben véleményt nyilváníthat.

A tanuló jutalmazása

Kiemelkedő tevékenységért, példamutató magatartásért és szorgalomért, hiányzásmentes tanévért, versenyeken, pályázatokon elért eredményekért, kiemelkedő sportteljesítményért az iskola tanulói, közösségei, csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek.

Ezek a következők:

 • szaktanári dicséret
 • osztályfőnöki dicséret
 • igazgatói dicséret
 • nevelőtestületi dicséret

A jutalmak formái:

 • szabadnap
 • könyvjutalom
 • tárgyjutalom
 • oklevél
 • írásbeli dicséret elektronikus naplóban

Fegyelmező intézkedések

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetés a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében lehet:

 • megrovás
 • szigorú megrovás
 • eltiltás az iskolában a tanév folytatásától
 • kizárás az iskolából
 • áthelyezés másik iskolába

A fegyelmi büntetés kiszabásánál a fokozatosság elvét be kell tartani, az áthelyezés, az eltiltás és a kizárás büntetés csak rendkívül indokolt és megalapozott esetben alkalmazható. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.

Kisebb vétség esetén az alábbi eszközöket alkalmazza az iskola:

 • szóbeli figyelmeztetés (szaktanári, osztályfőnöki, majd igazgatói)
 • írásbeli figyelmeztetés (szaktanári, osztályfőnöki, majd igazgatói)
 • írásbeli intés (szaktanári, osztályfőnöki, majd igazgatói)

A tankönyvtámogatás elve

1-8. évfolyamig minden tanuló ingyen kapja a tankönyvcsomagot. A 3-8. osztályos tanulóknak a könyvtári bélyegzővel ellátott „tartós” tankönyveket a tanév végén le kell adni a könyvtárban. A „tartós” tankönyveket négy tanéven át meg kell őrizni, és használatba kell adni a következő évfolyamoknak.

A térítési díj befizetésének rendje, a hivatalos ügyek intézésének rendje

Tanulók, szülők és hivatalos ügyeket intézők a titkárságot munkanapokon naponta 8.00 órától 16.00 óráig kereshetik fel. Hivatali ügyek intézését email-en is lehet kezdeményezni. Az iskola elérhetőségei a honlapon megtalálhatók.
A szülők két meghatározott munkanapon fizethetnek be készpénzzel iskolai étkeztetésre gyermekük részére. A térítési díjat elektronikus úton és bankon keresztül csoportos beszedési megbízással is ki lehet egyenlíteni.
A lemondás a kívánt időszakot megelőző napon 9.00 óráig lehetséges. Amennyiben a szülő a tanuló mulasztását az adott napon 9 óráig nem jelzi a titkárságon, az iskola automatikusan lemondja a következő két nap étkezését, és email-en értesíti erről a szülőt.
Ha erre sem jelentkezik a szülő, további napok étkezését is lemondja az iskola. Ezekre az intézkedésekre takarékossági okokból szükség van.
Az étkezés lemondása a web-es felületen, elektronikus úton is történhet.

Az osztályozó vizsga követelményei tantárgyanként, évfolyamonként, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje

Az osztályozó vizsga követelményei megegyeznek a magasabb évfolyamba lépés követelményeivel. Lsd. pedagógiai program! A tanulmányok alatti vizsgákról a nevelőtestület a tanév elején dönt, azt a munkatervben megfogalmazza. 6. és 8. évfolyamon a tanév végén német nyelvből nyelvvizsgát tehet az arra felkészült tanuló.

A tanulók tantárgyválasztása, a módosítással kapcsolatos eljárási kérdések

Az intézménybe történő beiratkozás egyben a tantárgyválasztás kérdését, vállalását is eldönti. Az intézményben a választott tantárgy a német nemzetiségi nyelv, amelynek elsajátítása csak a nem kötelező, szabadon választott órákon való részvétellel teljesíthető. Etika/Hit- és erkölcstan módosítás május 20-ig írásbeli szülői kérésre lehetséges.

Intézményi védő, óvó előírások

Az intézmény gondoskodik a rábízott tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos megteremtéséről, a tanulóbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy a tankötelezettség végéig az iskolába járó tanuló évenként kétszer fogászati, meghatározott időszakonként szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vegyen részt, továbbá évente egy alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről.

A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkoztatásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség szerint (a tanórai foglalkozás, kirándulás stb. során) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az iskola házirendjében is meg kell határozni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.
Az intézmény vezetője az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az intézmény vezetője felel a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóbaleset megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Az intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik különösen a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása.
A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, ezek elsajátításáról meggyőződik. Ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi.

Gépek, eszközök, játékok a tanulók használatában

A tanuló pedagógus felügyelete mellett használhatja a számítógépet az informatika teremben. A napköziben a tanulók által használt játékoknak meg kell felelniük a 24/1998. (IV.29.) IKIMNM együttes rendeletben megfogalmazott biztonsági és egészségügyi követelményeknek. Ennek megfelelően az újonnan (ingyenes vagy visszterhes elidegenítés révén) beszerzett játékoknak rendelkezniük kell a „CE” megfelelőségi jelöléssel, valamint a veszélyre utaló tájékoztatással és használati utasítással.
A tanulók használatában lévő játékok állapotát, megfelelőségét rendszeresen ellenőrizni kell, és balesetveszélyt okozó sérülés, rongálódás esetén intézkedni kell javíttatásukra, illetve selejtezésükre. A játékok napi ellenőrzésének feladatát a felügyeletet ellátó pedagógusnak kell elvégeznie.
Hagyományos értelemben vett tankonyha és technika szaktanterem nincs, így gépek sincsenek, amelyek veszélyeztetnék a tanulók épségét. Az udvari eszközöket és játékokat a működtető havi rendszerességgel ellenőrizteti. Tanuló a fűnyíró géphez és a mosógéphez, valamint az iskolai porszívóhoz nem nyúlhat.

Tanulóbaleset minden olyan baleset, amely a tanulót az idő alatt, illetőleg tevékenység során éri, amikor az intézmény felügyelete alatt áll. Felügyelet az intézményben: a tanuló testi épségének megóvásától és erkölcsi védelméről történő gondoskodás, az intézménybe történő belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként tartott kötelező, az intézményen kívüli foglalkozások, programok ideje alatt.

Záró, hatályba léptető intézkedések

A házirendet a nevelőtestület 2019. március 29-én elfogadta, az intézményi tanács, a szülői és diákszervezet megtárgyalta, a benne foglaltakkal egyetértett.

Hatálybalépés napja: 2019. április 1.

A házirend visszavonásig érvényes, azt minden évben felül kell vizsgálni, szükség szerint módosítani lehet. A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról a nevelőtestület 30 napon belül dönt.

Az elfogadott házirend nyilvános, a honlapon és a titkárságon olvasható, rövidített kivonatát beiratkozásnál a tanuló és a szülő megkapja.

A házirenddel kapcsolatosan bárki fordulhat kérdéssel az intézményvezetőhöz.

Elfogadó határozat

A házirendet a nevelőtestület megvitatta, a benne foglaltakat elfogadta.
Budapest, 2019. március 29.

Egyetértés

Az iskola szülői szervezete – iskolaszék hiányában – a házirendben megfogalmazottakkal
egyetért.
Budapest, 2019. március 29.

Az iskola diákközössége – diákönkormányzat hiányában – a házirend tartalmával egyetért.
Budapest, 2019. március 29.

1 sz. melléklet – Csengetési rend

Lásd a Csengetési rend menüpont alatt.

Az első óra előtt 7.45-kor is hallható csengetés Becsengetés előtt 5 perccel jelző csengetés van, ami arra figyelmezteti a tanulókat, hogy rövidesen becsengetnek a tanórára, és mindenkinek a tanteremben az órákra való előkészületekkel kell foglalkoznia: A felszereléseket elő kell készíteni, rendet rakni a padon …stb.

2 sz. melléklet – Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje

A könyvtár szolgáltatásait a tanulók és az iskola dolgozói vehetik igénybe.
A szolgáltatások használói körét az iskola bővítheti.
A könyvtár használata ingyenes.
A könyvtári állomány nagyobbik része kölcsönözhető, a többi részben vagy egyáltalán nem kölcsönözhető, csak az olvasóteremben olvasható.
A kölcsönözhető állomány körét a könyvtáros határozza meg.
Nem kölcsönözhetők a könyvritkaságok, a régi könyvek, kézi könyvek.
A dokumentumok kölcsönzési időtartama 21 nap (3 hét).
A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg.
Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti, vagy megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni, vagy az árát megtéríteni.
Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökét tájékoztatja.
A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.
A könyvtár heti 22 órában, a tanítási órákhoz és egyéb iskolai foglalkozásokhoz igazodva tart nyitva.
Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart.

3 sz. melléklet – Az informatika terem rendje

A informatika-teremben tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak.
Más személyek benntartózkodását az intézményvezetés engedélyezheti.
Üzemidőn kívül az ajtókat és az ablakokat zárva kell tartani, és a kulcsot a titkárságra le kell adni.
A gépterem kulcsát csak az informatikát oktató tanár és a takarító kaphatja meg külön kérés nélkül. A rendszergazda, a karbantartók kötelesek a titkárságon jelezni, hogy a gépteremben fognak dolgozni.
A terem elhagyásakor áramtalanítani kell.
A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit fenn kell tartani, a gépterem rendjének megtartásáért, a biztonságos műszaki üzemeltetésért az informatika tanár felel.
A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan tilos!
A gépteremben tüzet okozó tevékenységet végezni szigorúan tilos!
A gépterem takarítását csak arra kijelölt és betanított személy végezheti.
A berendezések belsejébe nyúlni tilos! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő
beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek.
A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásnak minden esetben ki kell elégítenie a szükséges feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi szabályokat!
A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.
Az elektromos hálózatba más – nem a rendszerekhez ill. azok kiszolgálóihoz tartozó – berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.

Tilos:

 • a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni,
 • mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni!

Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szakembert, a szaktanárt.
A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető.

4 sz. melléklet – Tűzriadó, bombariadó és egyéb rendkívüli esemény menekülési terve

Kivonulás:

Bejárati ajtón: 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. teremben lévő osztályok

Udvari ajtón: 1.-10. teremben lévő osztályok, az öltözőben tartózkodó tanulók

Ebédlő bejárati ajtaján: az ebédlőben tartózkodó tanulók

Magyarázat:

Az 1.-4. tantermek, az öltöző és az ebédlő az épület régi szárnyában a földszinten a főbejárattól balra, a 11.-17. tantermek a régi szárnyban az I. emeleten találhatók.

A tanári szoba, az irodák, a titkárság, a könyvtár az épület „új” szárnyában a főbejárattól jobbra találhatók. Az informatika szaktanterem (14.), az orvosi szoba (8.), és a 7., 9. tantermek az épület „új” szárnyában az I. emeleten találhatók.

Kivonulás után gyülekező a Kereszt utcai óvoda udvarán.