Az Iskolaérettség

A betöltött 6. életév, de még inkább a 6,5-7,5 éves életkor az iskolába lépés megfelelő időszaka, mivel ekkor markáns érési változások következnek be, a gyermek viselkedése a szabálykövetés és motiválhatóság szempontjából abba a stádiumba kerül, hogy alkalmassá válik a csoportos oktatásra, illetve ekkor telítődnek fel elegendő késztetéssel a kognitív képességek is. Az egészséges, kiegyensúlyozott gyermek ekkorra már vágyik az iskolába, és olyan sajátosságokkal, képességekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek szükségesek az iskolai tanuláshoz.

A legfontosabb elvárások az iskolába lépéssel szemben a testi alkalmasság, az értelmi fejlettség, és a szándékos és tartós figyelemre való képesség (legalább 15 perc).

A gyermek legfőbb érdeke, hogy akkor kerüljön az iskolába, amikor a leginkább alkalmas és érett az iskolai követelmények ÖNÁLLÓ teljesítésére.

Az iskolába lépéshez szükséges alkalmasság

Testi fejlettség:

Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása egyre inkább összerendezett, koordinált, csakúgy, mint kezének finommozgásai. Testalkata az első alakváltozás következtében arányossá válik. Képes befolyásolni, szándékosan irányítani mozgását, viselkedését, testi szükségleteit.

Pszichés vonatkozás:

Érdeklődést, nyitottságot mutat a környezete felé, értékelése, észlelése egyre jobban fejlődik. Az önkéntelen figyelem és az emlékezés mellett, megjelenik a szándékos emlékezés és figyelem. Gondolkodásában képes elszakadni a cselekvéstől és a szemléletességtől, elemi fogalmi gondolkodása kezd kialakulni. Megfelelő hangsúllyal és tempóval képes folyamatosan, érthetően kommunikálni, végig hallgatja, ha más beszél. Elemi ismeretei vannak önmagáról és környezetéről, képes pontosan elmondani a nevét, lakcímét, szülei nevét, foglalkozását. Ismeri a napszakokat, évszakokat, észreveszi az időjárás és az öltözködés közti összefüggéseket. Elemi mennyiségi ismeretekkel rendelkezik. Tisztában van a gyalogosközlekedés alapvető szabályaival, azokat a gyakorlatban is tudja alkalmazni.

Szociális érettség

Képes a felnőttekkel és kortársakkal aktívan és eredményesen együttműködni, tartson be elemi szabályokat, rendelkezzen kellő önfegyelemmel, feladattudattal és felelősségérzettel.

Az iskolaérett gyermek jellemzői

 • Jól be tud illeszkedni a közösségbe, képes a szabályokhoz rugalmasan alkalmazkodni, vágyik a közösségbe tartozásra, igényli a közösségi érzést.
 • Megfelelő feladat- és kötelességtudattal rendelkezik, melyek alapul szolgálnak a lelkiismeretes tanuláshoz. Képes háttérbe szorítani a vágyait, (pl.: hogy játszani szeretne) a kötelességeivel szemben. A feladatvégzéseiben önálló, nem igényel folyamatos megerősítést.
 • A figyelmét tartósan le lehet kötni, iskolakezdéskor képes legalább 10-15 percig aktívan folyamatosan figyelni.
 • Beszéde összefüggő, érthető, a hangokat tisztán ejti, képes jól megértetni magát a környezetével.
 • Az iskolát kezdő gyermek nyitott és érdeklődő, ami alapjául szolgál az iskolai tananyag elsajátításához.
 • Testalkata, arányossá válik, a korábbi óvodáskori hengeres forma eltűnik, kiszélesednek a vállai, a fogváltás folyamatban van.
 • A nagymozgása és a finommozgása kellően összerendezett, koordinált. Ez utóbbi az eredményes írástanulásnak a feltétele.
 • A serkentés-gátlás idegi folyamatok közül fokozatosan a gátlás kerül túlsúlyba, ami előfeltétele a kiegyensúlyozott nyugodt személyiségnek.

Az ISKOLAÉRETLENSÉG jelei, okai, az éretlen gyermek beiskolázásának következményei:

 • éppen csak betöltött 6. életév:
 • mindig ő lesz a legkisebb az osztályban, alig bírja el az iskolatáskát
 • mindig segíteni kell neki mindenben
 • könnyen elfárad, kilép a feladathelyzetből
 • a kudarcok miatt hamar kedvét is veszti az iskolába járástól
 • környezeti és nevelési ártalmak különböző fajtái, pl. jelenleg a koronavírus világjárvány miatti hosszas otthonlét, bezártság, az intézményes nevelés hiánya
 • belső kontrollfunkciók, feladat- és szabálytudat megfelelő szintjének hiánya
 • enyhe idegrendszeri sérülések
 • testi fejletlenség
 • retardált fejlődés
 • ingerszegény környezet
 • túlzott impulzivitás, túlmozgásosság
 • érzelmi kiegyensúlyozatlanság
 • társas alkalmazkodás és együttműködési készség alacsony szintje
 • nevelési hibák, elhanyagolás, túlkényeztetés
 • intő jel, ha álló helyzetben elveszíti az egyensúlyát
 • intő jel, ha nem rajzol, és még mindig mind a két kezét használja az evésnél
 • intő jel, ha nem tud egyensúlyozni, rendezetten lábujjhegyen, talpélen, sarkon és tyúklépésben járni. Lényeges, hogy a végtagjait egymástól függetlenül tudja mozgatni, akár keresztirányban is. Ezt indián-szökdeléssel tudjuk fejleszteni. 
 • helyesen használja-e a névelőket, névutókat
 • képes-e egy mozdulatsort leutánozni, az alakokat, a formákat és a méretbeli különbségeket felismerni
 • legyen intő jel, ha emberábrázolásánál hiányoznak a végtagok, egyéb testrészek, stb…